Licencja aplikacji

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA (dalej nazywana także „LICENCJĄ”) określa zasady
użytkowania i korzystania z licencji, polegającej na umożliwieniu użytkowania oprogramowania
Narzędzia Stat4Seo.pl (dalej nazywanego także „Oprogramowaniem”).

Zakup, Pobranie, Instalacja lub Użytkowanie oprogramowania oznacza akceptację niniejszej
LICENCJI.

LICENCJODAWCĄ, jest Codebite Łukasz Mazur, NIP: 5272611476, ulica Marymoncka 129/16, 01-946, Warszawa

LICENCJOBIORCĄ jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna używająca,
pobierająca lub zakupująca OPROGRAMOWANIE.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA, jak również
prawa do ewentualnie załączonych materiałów drukowanych i elektronicznych oraz do wszelkich
kopii OPROGRAMOWANIA, przysługują LICENCJODAWCY. OPROGRAMOWANIE jest
licencjonowane, a nie sprzedawane.

OGRANICZENIA LICENCYJNE

LICENCJODAWCA, udziela niniejszym LICENCJOBIORCY odpłatnej licencji, bez prawa
wyłączności, na używanie jednej kopii OPROGRAMOWANIA pod zadeklarowanym adresem IP
oraz powiązanej z adresem IP Domenie Internetowej należącej do LICENCJOBIORCY.

LICENCJOBIORCA nie może sprzedawać ani w innych sposób odpłatnie rozporządzać
OPROGRAMOWANIEM ani udzielać odpłatnego dostępu do żadnej z funkcji oferowanych przez
OPROGRAMOWANIE.

LICENCJOBIORCA nie może podejmować, powodować, wyrażać zgody, ani upoważniać do
podejmowania modyfikacji, dekompilacji, dezasemblacji, tłumaczenia lub łamania kodu
OPROGRAMOWANIA.

LICENCJA nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii OPROGRAMOWANIA
innej osobie fizycznej lub prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.
LICENCJOBIORCA nie może przenieść prawa wynikające z LICENCJI innej osobie fizycznej lub
prawnej lub innej jednostce organizacyjnej.

LICENCJOBIORCA zgadza się nie usuwać, nie zamazywać, nie uniemożliwiać odbioru ani nie
zmieniać treści komunikatów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej oraz innych
praw LICENCJODAWCY.

LICENCJOBIORCA przyjmuje do wiadomości, że uruchomienie OPROGRAMOWANIA na większej niż
zadeklarowana ilości kopii OPROGRAMOWANIA skutkuje unieważnieniem LICENCJI bez zwrotu
poniesionych przez LICENCJOBIORCE kosztów.

Kod źródłowy OPROGRAMOWANIA nie jest publicznie jawny. LICENCJODAWCA udostępnia
wybraną przez siebie część kodu źródłowego OPROGRAMOWANIA w postaci niezakodowanej.

LICENCJOBIORCA nie może upubliczniać kodu OPROGRAMOWANIA w całości lub fragmentach w
żadnej formie. Upublicznienie kodu powoduje unieważnienie LICENCJI, bez zwrotu kosztów
poniesionych przez LICENCJOBIORCĘ.

LICENCJODAWCA ma prawo dochodzić odszkodowania od LICENCJOBIORCY z tytułu strat
poniesionych w wyniku upublicznienia kodu, jeśli LICENCJOBIORCA przyczynił się do tego
upublicznienia.

OGRANICZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

LICENCJODAWACA oświadcza, że OPROGRAMOWANIE spełnia funkcje wymienione w opisie. Jeżeli
w terminie 14 dni od sprzedaży praw do kopii OPROGRAMOWANIA okaże się, że nie spełnia ono
powyższych funkcji, Licencjodawca zobowiązuje się usunąć wadę OPROGRAMOWANIA.

LICENCJODAWACA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe ze złego
administrowania OPROGRAMOWANIEM lub siecią komputerową, w której jest używany. W
szczególności dotyczy to niezgodności sugerowanych wersji komponentów rekomendowanych do
poprawnego działania OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE do działania wymaga połączenia z serwerami trzecimi. OPROGRAMOWANIE
zawiera elementy mające na celu rozłożenie połączeń nawiązywanych z serwerami innymi niż
LICENCJOBIORCY. LICENCJODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za możliwe blokady dostępu do
usług dostarczanych przez serwery trzecie, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania
OPROGRAMOWANIA oraz za skutki spowodowane przez blokady dostępu.

LICENCJODAWCA nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą
OPROGRAMOWANIA oraz za szkody związane z utratą tych danych. LICENCJOBIORCA jest
zobowiązany we własnym zakresie wykonywać kopię bezpieczeństwa wszystkich danych.

POZOSTAŁE POSTANOWANIA

LICENCJOBIORCA zobowiązany jest umieścić informację o autorze OPROGRAMOWANIA. W
szczególności publikować Logotyp, będący jednocześnie odnośnikiem do strony www.stat4seo.pl,
w stopce każdej podstrony OPROGRAMOWANIA, wyjątek stanowi wprowadzenie odpowiedniej
opłaty za usunięcie wyżej wskazanych danych, zgodnie z cennikiem prezentowanym w witrynie
www.stat4seo.pl.

LICENCJOBIORCA uzyskuje dostęp do danej funkcjonalności OPROGRAMOWANIA zgodnie z
wniesionymi opłatami. Dostęp do poszczególnych funkcji określa plik licencja.php, który jest
dostarczany po pełnym opłaceniu dostępu do danej funkcjonalności.

LICENCJODAWACA nie jest zobowiązany do opracowywania aktualizacji OPROGRAMOWANIA.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od
LICENCJODAWCY nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne,
a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele
określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania
sposób.

Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, bez względu na ewentualną
sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania
LICENCJOBIORCY.

Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji
przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.

Scroll to Top